Regulamin Konsultacji

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w Gminie Baranów Sandomierski

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Konsultacji Społecznych;

- Gminie - należy przez to rozumieć  Gminę Baranów Sandomierski;

- Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski;

- Konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje społeczne przeprowadzone w trybie Regulaminu;

- Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim.

I. Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu:

- zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio lub pośrednio wpływających na jakość ich życia w Gminie;

- zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie w celu wyboru optymalnych rozwiązań;

- aktywizacji środowisk lokalnych i kształtowania poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za funkcjonowanie Gminy.

II. Zakres merytoryczny i zasięg konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się:

- w przypadkach określonych ustawami;

- w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy, w tym lokalnych strategii i programów, planów inwestycji, projektów uchwał prawa miejscowego itp.

2. Konsultacje mogą mieć zasięg:

-  ogólno gminny - gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców całej Gminy;

-  lokalny - gdy podejmują sprawy ważne dla mieszkańców określonej części Gminy np. sołectwa;

- środowiskowy - gdy podejmują sprawy ważne m.in. dla określonych grup mieszkańców, lokalnych organizacji pozarządowych.

III. Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych:

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

- Burmistrza;

- Rady Miejskiej;

- co najmniej 2 organizacji pozarządowych,  działających na terenie Gminy;

- grupy co najmniej  50 mieszkańców;

2. Wniosek ww. podmiotów o przeprowadzenie konsultacji powinien być złożony w formie  pisemnej.  

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wnioskuje o konsultacje;

- proponowany przedmiot ( temat) konsultacji i ich zasięg;

- proponowany termin przeprowadzenia konsultacji;

- uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;

- w przypadku złożenia wniosku przez grupę mieszkańców załącznikiem powinna być lista podpisów  minimum 50 osób popierających wniosek.

4. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji Burmistrz  informuje wnioskodawców na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

IV. Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych:

1  Burmistrz może w zakresie przeprowadzenia konsultacji:

- współpracować m.in. z Radą Miejską, organizacjami pozarządowymi;

- zlecić ich wykonanie podmiotowi zewnętrznemu.

2. Konsultacje mogą być realizowane w ramach poniższych metod:

- zebranie opinii mieszkańców na temat przedmiotu konsultacji poprzez badania ankietowe  lub sondaż opinii, realizowane w sposób klasyczny lub przy wykorzystaniu Internetu (ankieta online);

-  otwarte spotkania (debaty) z udziałem mieszkańców, w tym realizowane w poszczególnych sołectwach;

- praca w zespołach roboczych, grupach eksperckich itp.;

- wysłuchania publiczne;

- wykorzystanie internetowej Platformy Konsultacji Społecznych;

- przesłanie wersji elektronicznej konsultowanego dokumentu do organizacji i instytucji z  terenu gminy z wnioskiem o pisemną konsultację;

- udostępnienie projektu konsultowanego dokumentu do publicznego wglądu i możliwość zgłaszania uwag w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

3. Sposób prowadzenia konsultacji w ramach ww. metod określają odrębne regulaminy, w tym: Regulamin Otwartych Spotkań z Mieszkańcami, Regulamin Zespołów Roboczych, Regulamin Wysłuchań Publicznych.

4. Konsultacje powinny być poprzedzone działaniami informacyjnymi, zapraszającymi do udziału możliwie najszerszą grupę potencjalnie zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców.

5. Informację o przedmiocie i zasięgu oraz dacie konsultacji Gmina przekazuje do wiadomości publicznej nie później niż 7 dni przed ich planowanym terminem.

6. W celu zapewnienia dotarcia z informacją do bezpośrednich interesariuszy konsultacji, zainteresowane osoby i partnerzy społeczni zgłaszają uczestnictwo przy wykorzystaniu Formularza udziału w konsultacjach.

7. Konsultacje są ważne, bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

 

V. Wyniki konsultacji i wnioski po konsultacjach.

1. Po przeprowadzonej konsultacji opracowany zostanie raport, zwierający informacje
o przebiegu i wynikach konsultacji.

2. Raport ten przygotowuje osoba każdorazowo wyznaczona przez Gminę lub podmiot zewnętrzny
w przypadku zlecenia przeprowadzenia konsultacji.

3. Raport zawiera w szczególności:

-  sprawozdanie z przebiegu konsultacji, zawierające informacje o metodzie i uczestnikach konsultacji;

- opis wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem przyjęcia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

4. Raport ten będzie podany do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji poprzez zamieszczenie go na internetowym serwisie gminy lub Platformie Konsultacji oraz ewentualnie dodatkowo w inny sposób dogodny dla uczestników konsultacji.

5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy, lecz stanowią istotną opinię,  każdorazowo braną pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach, których dotyczyły konsultacje.

6. Rozstrzygnięcia sprzeczne z wynikami konsultacji będą uzasadniane w formie pisemnej i upubliczniane w sposób opisany w pkt. 4

7. Niniejszy Regulamin  wchodzi w życie z dniem 3 luty 2014 r.