PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ
ds. opracowanie  ”Strategii Rozwoju Gminy Baranów Sandomierski” 
w dniu 28.05.2014 r.

1.      Miejsce spotkania Grupy:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

2.      Uczestnicy:

- p. Renata Malinowska – Zespól Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

- p. Edyta Białek – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ludzi Dobrej Woli

- p. Karolina Urbaniak – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy

- p. Katarzyna Młyniec – Młodzieżowa Rada Miejska

- p. Jan Pelczar – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

- p. Eugeniusz Durda – OSP Suchorzów

- p. Henryk Róg – Radny Rady Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

- p. Mirosław Smykla – Radny Rady Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

- p. Leszek Badawika  – Radny Rady Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

- p. Tadeusz Urbaniak – Sołtys Wsi Ślęzaki

- p. Michał Przywara – Stowarzyszenie PKS Wisła

 

3.      Kwestie omawiane podczas spotkania:

1. Ustalono, że prace nad Strategią Rozwoju Gminy prowadzone będą w ramach czterech Zespołów:

1/ Zespól ds. rozwoju przedsiębiorczości, w tym: tworzenia warunków do powstawania miejsc pracy w Gminie, wparcia pozarolniczej działalności gospodarczej,  ograniczania bezrobocia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i wykorzystanie środków pomocowych, promocji przedsiębiorczości   itp.

Udział w tym Zespole zadeklarowały następujące osoby:

- p. Jan Pelczar

- p. Henryk Róg

- p. Marzena Hynowska

Skład ten zostanie uzupełniony o inne osoby, które są zainteresowane  tematyką rozwoju przedsiębiorczości
na terenie Gminy, w tym radni, lokalni przedsiębiorcy itp.

 

2/ Zespól ds. rozwoju działalności rolniczej, w tym:sadownictwa,  ogrodnictwa, przetwórstwa rolnego,
grup producenckich,  magazynowania produktów rolnych, rolnictwa ekologicznego, hodowli ryb itp.

Udział w tym Zespole zadeklarowali:

- p. Mirosław Smykla

- p. Leszek Badawika

- p. Tadeusz Urbaniak

Powyższa  grupa także zostanie  uzupełniona o osoby zainteresowane rozwojem Gminy w oparciu o rolnictwo.

 

3/ Zespól ds. rozwoju turystyki, agroturystyki, sportu, rekreacji, kultury i edukacji, w tym:  
wykorzystania do rozwoju ww. dziedzin w oparciu o obecną i planowaną infrastrukturę na terenie Gminy itp.

Udział w tym Zespole zadeklarowały:

- p. Renata Malinowska

- p. Edyta Białek

- p. Karolina Urbaniak

- p. Katarzyna Młyniec

- p. Zofia Durda

- p. Henryk Róg

- p. Leszek Badawika

- p. Michał Przywara

Skład zespołu zostanie  uzupełniony o osoby zainteresowane rozwojem ww. dziedzin.

4/ Zespól ds. poprawy bezpieczeństwa publicznego i poprawy warunków życia mieszkańców, w tym: 

powstania infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa (chodniki, drogi, oświetlenie, monitoring obiektów publicznych, ścieżki rowerowe itp.), zwiększeniu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych itp. Udział w tym Zespole zadeklarowały:

- p. Jan Pleczar

- p. Eugeniusz Durda

- p. Leszek Badawika

Skład zespołu zostanie  uzupełniony o osoby zainteresowane rozwojem Gminy w tym zakresie.

 

4.      Wnioski uczestników w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy:

1/ Strategia gminna powinna być spójna z aktualizowaną  obecnie Strategią Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego

2/ Strategia powinna  uwzględniać i wpisywać się w cele strategiczne programów, związanych z wydatkowaniem środków pomocowych m.in. Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich itp.

3/ zdaniem uczestników oraz UMiG Baranów  będzie uzupełnienie  składu Zespołów roboczych o nowe osoby, które po pierwsze reprezentują ważne dziedziny życia gminy,  po drugie reprezentować  będą „interesy” poszczególnych sołectw. Każdy Zespół roboczy docelowo powinien liczyć 8-10 osób

4/ Następne spotkanie planowane jest na początek czerwca br. – jego termin zostanie wyznaczony przez UMiG Baranów, który powiadomi o tym uczestników obecnych na pierwszym spotkaniu oraz nowe osoby.

5/ Kolejne spotkanie będzie wspólne dla wszystkich Zespołów roboczych i poświęcone  opracowaniu analizy SWOT - mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenie Gminy w kontekście rozwoju: przedsiębiorczości, rolnictwa, edukacji i kultury oraz sportu i turystyki, bezpieczeństwa publicznego.

        Piotr Buczek                                                                                  

 

        (Koordynator konsultacji)