WYSŁCHANIA PUBLCZNE

Jedną z form bezpośredniego wpływu na podejmowane kierunki działań społecznych w Gminie jest udział w Wysłuchaniach Publicznych. W ramach tych spotkań można przedstawiać  wnioski, rekomendacje, publicznie sygnalizować  kwestie i zgłaszać inicjatywy ważne dla danej grupy mieszkańców, społeczności, wsi  itp.  Zapraszamy do udziału w Wysłuchaniach organizowanych przez Gminę. 

 

 

      Regulamin Wysłuchań Publicznych 

      Formularz udziału w Wysłuchaniu 

      Formularz zgłaszania opinii podczas wysłuchania 

SPOTKANIA W SOŁECTWACH

Aby uzyskać opinie bezpośrednio  do mieszkańców w poszczególnych sołectwach organizowane będą otwarte spotkania, dotyczące problemów społecznych i grup, którym trzeba pomóc w danej miejscowości. Spotkania mają charakter otwarty – zapraszamy do udziału w nich wszystkich mieszkańców, którzy chcą zaproponować jakieś konkretne działania w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na terenie ich sołectw. 

ZESPOŁY ROBOCZE DS. STRATEGII

W celu zorganizowania pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranów Sandomierski powołane zostaną Zespoły robocze: Wsparcia rodziny, ds. Osób bezrobotnych,  ds. Osób starszych niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem oraz ewentualnie dodatkowy Zespól ds. Wsparcia dzieci i młodzieży.
Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami, w tym: przedstawicieli organizacji, radnych, osoby z grup zagrożonych wykluczeniem, przedstawicieli poszczególnych sołectw, młodzież itp. zapraszamy do udziału w pracach Zespołów. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poniższego Formularza. 

 

 

     Regulamin Zespołów Roboczych 

 

   Formularz udziału w Zespołach 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ZAPROSZENIE

 

          W związku z udziałem  Gminy Baranów Sandomierski w realizacji projektu pt. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski” w imieniu Pana Burmistrza oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK (realizator projektu)  zapraszamy

przedstawicieli lokalnych organizacji, klubów sportowych, grup mieszkańców (w tym osoby  zagrożone wykluczeniem) oraz poszczególnych sołectw i społeczności lokalnych

do udziału w spotkaniu roboczym, dotyczącym opracowania ważnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu – „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2020”.

 

Celem spotkania jest:

1/ zebranie Państwa opinii na temat jakie grupy mieszkańców należy wspierać i komu należy pomóc
w ramach gminnej polityki społecznej;

2/ zaplanowanie w poszczególnych sołectwach konkretnych działań z zakresu: poprawy sytuacji rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób bezrobotnych, inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, rozwoju  kultury, sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego;

3/ wskazanie inicjatyw i działań, które priorytetowo powinny być finansowane ze środków Gminy
i /lub funduszy zewnętrznych np. dotacji unijnych itp. jest to ważne, ponieważ dotacje z programów pomocowych można pozyskiwać na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, które zostały uwzględnione w Strategii i które zostały ujęte w ramach zaplanowanych działań. 

Uczestnicy, zależnie od swoich zainteresowań, będą planować działania w ramach 4 zespołów:

- Zespół ds. wsparcia rodzin w trudniej sytuacji życiowej

- Zespół ds. ograniczania bezrobocia w Gminie

- Zespół ds. wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem

- Zespół ds. wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży

 

Liczmy na wkład Państwa pomysłów i opinii, szczególnie bezpośrednio związanych ze wsparciem grup mieszkańców w poszczególnych sołectwach.Tylko strategia zawierająca propozycje konkretnych działań (a nie ogólnych, niesprecyzowanych celów) ma szanse być dokumentem praktycznym
i „żywym”, rzeczywiście służącym mieszkańcom i  możliwym do realizacji.

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ
ds. opracowanie  ”Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Baranów Sandomierski na lata 2014-2020”  w dniu 12.04.2014 r.

1.      Miejsce spotkania Grupy:  Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

2.      Kwestie omawiane podczas spotkania:

Na spotkaniu omówione były działania planowane do wykonania w Gminie,  które służyć mają konsultacjom społecznym dwóch dokumentów planistycznych tj.  Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Omówiono cele i sposób realizacji w Gminie: badań ankietowych, otwartych spotkań z mieszkańcami w sołectwach, pracy w Zespołach roboczych ds. strategii oraz wysłuchania publicznego. Zebrano od uczestników praktyczne wskazówki co należy zrobić, aby te formy konsultacji były efektywne i rzeczywiście zainteresowały mieszkańców Gminy – wnioski poniżej.

3.      Wnioski do dalszej pracy grupy:

1/ zdaniem uczestników spotkania konieczne jest uzupełnienie  składu grup roboczych o nowe osoby, które po pierwsze reprezentują ważne dziedziny życia gminy jak: pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka itp. ,  po drugie reprezentować  będą „interesy” poszczególnych sołectw -  w obu strategiach potrzeby poszczególnych społeczności powinny zostać uwzględnione. Powinno być zaproszonych dodatkowo  tylu uczestników, aby w każdym z 4 Zespołów roboczych zaangażowanych było po min. 4-5 osób ; 

2/ powinna zostać opracowana uproszczona wersja ankiety, zawierająca tylko  kilka najważniejszych pytań, którą można by szybko wypełnić podczas spotkań z  mieszkańcami w sołectwach;

3/ konsultacje w poszczególnych  sołectwach powinny odbywać się przy okazji omawiania innych kwestii np. zebrań rad osiedlowych, zebrań soleckich, spotkań organizacji  itp. ponieważ  trudno będzie mieszkańców (którzy jeszcze nie są  wdrożenie w tematykę)  zainteresować wyłącznie strategią

4/ uzasadnione jest zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach  także osób, które nie są mieszkańcami Gminy, ale reprezentują ważne dla naszej  społeczności instytucje, firmy, podmioty
np. Nadleśnictwo, Siarkopol, Zamek, PUP itp.

5/ wysłanie imiennych zaproszeń od Pana Burmistrza na kolejne spotkanie robocze w dniu 24.04.2014 do osób, na których udziale szczególnie nam zależy z punktu widzenia jakości merytorycznej Strategii  i reprezentatywności konsultacji. 

         Piotr Buczek                                                                                  Marzena Hynowska

……………………………                                                            ……………………………

 

        (podpis koordynatora)                                                                                             (podpis sekretarza Grupy)

BADANIA ANKIETOWE

Od marca do kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Baranów Sandomierski realizowane będą badania ankietowe, których celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów społecznych. Raport z badań będzie ważną częścią diagnozy potrzebnej do opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Państwa zdanie jest dla nas ważne, dlatego prosimy o wyplenienie ankiety dostępnej w UMiG, u sołtysów, w MGOPS i szkołach. Jeżeli mają Państwo mniej czasu prosimy o wypełnienie  online skróconej wersji ankiety. 

 

 

ANKIETA